Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Woods & Pearson B.V. (verder: Woods & Pearson) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten en bezoekers van de website www.Woods & Pearson.nl (verder: de website). In deze privacy- en cookieverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Woods & Pearson houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Woods & Pearson zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Woods & Pearson persoonsgegevens?

Woods & Pearson verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te kunnen nemen bij de uitvoering van onze dienstverlening of indien u ons daarom heeft verzocht;
 • Uitvoering van de opdracht;
 • Facturering;
 • Administratieve doeleinden;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld;
 • Analyse van websitebezoekers.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Woods & Pearson?

Woods & Pearson verwerkt persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht, om contact met u op te nemen voor de beantwoording van een vraag of het maken van een afspraak, voor het verzenden van een nieuwsbrief of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door u worden verstrekt om door ons te verwerken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden


Woods & Pearson deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst), indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijnen

Woods & Pearson bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De exacte bewaartermijn verschilt afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.

Dienstverlening

In het kader van de uitvoering van een door u verstrekte opdracht en voor de facturering van de verleende diensten, verwerkt Woods & Pearson de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummers.

 

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van eventuele aanwezige kinderen jonger dan 16 jaar verwerken wij alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Wij bewaren deze gegevens gedurende de periode dat u klant bij Woods & Pearson bent. Vanaf de datum dat u geen klant meer bent bewaren wij uw gegevens nog zeven jaar, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in het kader van een juridische procedure of indien wij hier afwijkende afspraken met u over hebben gemaakt.

 

Invullen contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op de website geeft u toestemming om uw contactgegevens te gebruiken om contact met u op te nemen om bijvoorbeeld een vraag te beantwoorden of een afspraak te maken. In dit kader verwerkt Woods & Pearson in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Wij bewaren deze gegevens tot uiterlijk één jaar nadat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Aanmelden nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief via de website of op andere wijze, verwerkt Woods & Pearson de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Wij bewaren deze gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of uiterlijk één jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben verstuurd.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een computer, tablet of smartphone). De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Woods & Pearson of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media (sociale media cookies).

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Woods & Pearson deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst), indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Woods & Pearson van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 

Links naar websites van derden

De website bevat links naar websites van derden. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op deze websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derden omgaan met uw persoonsgegevens en raden u dan ook aan om het privacybeleid te lezen van de websites die u via onze website bezoekt.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Woods & Pearson.nl. Wij nemen u verzoek zo snel mogelijk in behandeling, maar uiterlijk binnen vier weken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring of cookieverklaring aan te brengen. Wijzigingen zullen op onze website worden vermeld.

Contactgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Woods & Pearson B.V.
Europalaan 400
3991 AJ Houten

Heeft u vragen over ons privacybeleid, neemt u dan gerust contact met ons op via info@WoodsPearson.nl.

 

Versie april 2022